Globale Sandefjord – fellesskap for et bedre samfunn

Prosjektleder i Globale Sandefjord Faten Lubani møtte Bernhard Grønnevik til en prat om mangfold og inkludering. Han jobber som kommunikasjonsrådgiver ved NAV Vestfold og Telemark og er opptatt av å løfte frem initiativer som bidrar til at flere mennesker blir inkludert i samfunn og arbeidsliv. Møtet resulterte i denne fine artikkelen skrevet av Bernhard.

«Målet med Globale Sandefjord er å skape mer fellesskap, og å bruke alt det positive innvandring fører med seg som byggeklosser i et enda bedre samfunn», forteller Faten Lubani. De mørkebrune øynene leter etter tegn som avslører om jeg forstår hvor viktig dette er. Engasjementet lyser av den unge prosjektlederen og får meg til å tenke på noen bevingede ord formulert av den nobelprisvinnende portugisiske forfatteren Jose Saramago

“Ord som kommer fra hjertet blir aldri uttalt, de blir fanget i halsen og kan bare leses i ens øyne.”

Mon tro hva Faten så i mine øyne?

«Ideen til Globale Sandefjord har vi hentet fra Internasjonale Drammen og Globale Bærum. Vi har utviklet en hybrid av satsingene der. I løpet av de neste tre årene skal vi sørge for at 1000 innvandrere kommer ut i jobb, eller starter i et kompetansegivende utdanningsløp. Arbeidsmarkedet trenger kompetanse og arbeidskraft», sier hun med overbevisning, og legger til at nøkkelen for å lykkes er at hele lokalsamfunnet står samlet bak innsatsen. I tillegg til kommunen er både NAV, Sandefjord Næringsforening, frivilligheten og næringslivet viktige brikker på laget.

Innsatsen må settes i system

«Det gjøres allerede en hel masse. Mye av jobben er å sette dette i system. Å ta skritt for skritt på veien mot målet. Å hente ut gevinstene av bedre integrering og mer mangfold gir energi og er motiverende. I tillegg til meg er Elin Sørensen ansatt som jobbveileder i Globale Sandefjord. Hver måned har vi møter med et bredt sammensatt team (Samhandlende team) på NAV Sandefjord. Da er oppgaven å styrke den flerkulturelle kompetansen, kartlegge hva vi har i verktøykassen og avdekke hvilke praktiske verktøy vi har behov for. Hele NAV Sandefjord bidrar til prosjektets måloppnåelse​​​​​​​.

Et fargerikt fellesskap

Målgruppen for Globale Sandefjord er mennesker fra land utenfor Norden. I månedsskifte september/oktober var 1138 personer i målgruppen registrert hos NAV Sandefjord. De aller fleste er arbeidsinnvandrere fra Øst Europa. Flyktningestrømmene i 2015 og 2016 førte til at det kom mange fra Syria og Eritrea, i 2018 var de fleste som ankom fra Tyrkia. Menneskene som har kommet representerer et stort mangfold som rommer et lite hav av muligheter. Kunsten, og målet, er å bygge broer og skape fellesskap mellom disse menneskene og sandefjordsamfunnet på en måte som gagner alle parter.

Jobb til jul

«Skal vi innfri ambisjonene må vi jobbe kunnskapsbasert», sier Faten som forteller at de i første omgang har valgt to satsingsområder. «Vi har valgt å rette oppmerksomheten mot mennesker som mottar sosialhjelp og mennesker med høyere utdanning. Den første gruppen er veldig sårbar og den som i utgangspunktet har minst ressurser, og står lengst unna arbeidsmarkedet. I den andre satsingsgruppen finner vi mennesker med kompetanse som er etterspurt i det lokale arbeidslivet, og som vi med relativt enkle grep kan inkludere i arbeidslivet. Gjennom delprosjektet «Jobb til jul» skal vi sørge for at minst 20 av disse er i jobb allerede før jul. Vi har alliert oss med næringsforeningen, som med over 500 medlemsbedrifter er en veldig viktig samarbeidspartner. Avtalen er at alle som ikke er kommet ut i jobb skal presenteres på foreningens årlige «Hjem til jul» arrangement.»

«Flere av deltakerne i «Jobb til jul» prosjektet har vært i jobb tidligere. De aller fleste innen renhold eller kantine selv om de er høyt utdannet og har kompetanse det er bruk for i mange ulike sektorer. Mange føler at de mister litt av seg selv når de ikke får brukt kompetansen de har brukt flere år av livene sine på å bygge opp. Mange mister livsgnisten og kjenner på frykten for å bli kunnskapsmessig akterutseilt siden de ikke er en del av et fagmiljø, og får henge med i den faglige utviklingen. Derfor er vi klokkeklare på at de ikke skal ut i jobb for enhver pris, de skal ut i relevante jobber hvor de får bruke kompetansen sin,» slår Faten fast.

Mangfold er et konkurransefortrinn

Sammen med Internasjonale Drammen og Globale Bærum har Globale Sandefjord fått i stand et spennende samarbeid med Kongsberggruppen. Som et høyteknologisk miljø i den internasjonale toppdivisjonen har de et nesten umettelig behov for høyt utdannete mennesker innen mange ulike fagområder. Sammen ser de fremover, inn i krystallkulen, og leter etter svar på hvilke kompetanse de kommer til å trenge i årene som kommer, hvilke arbeidskraft de har bruk for i dag og hvem de vil få bruk for i et litt lengre perspektiv. Sammen er de enige om at mangfold er et konkurransefortrinn.

Rollemodeller sprer håp

En spennende nyskapning er en ressursgruppe med flerkulturell kompetanse. Den består av innvandrere som har klart å etablere seg med relevant jobb og føler seg inkludert i Sandefjordsamfunnet. De deler sine historier i møter med arbeidssøkere, til bedrifter og til allmennheten, blant annet gjennom å fortelle sine historier i Sandefjords Blad. Disse rollemodellene har gitt håp til mange i innvandrermiljøene. Folk forteller at de har fått tilbake håpet, at det er godt å vite at noen ser dem og er klar over hvilke situasjonen de er i. «Vi ser at noen jobber for oss», sies det.

Faten roser frivilligheten for innsatsen de gjør for nye innvandrere til Sandefjord. Både Røde Kors, Frivillighetssentralen Kirkens Bymisjon og flere har nyttige tilbud og tiltak i egen regi. Men, også her er det mye å hente på bedre koordinering. For mennesker uten nettverk er disse organisasjonene gull verdt. Det kommer til uttrykk på mange måter. For mange innvandrere blir frivilligheten første referanse når de skal søke jobb.

Cafe Vintage – en smak av verden

Etter praten på NAV Sandefjord tar Faten meg med til Cafe Vintage hvor man får en smak av verden. 14.september delte kunnskapsministeren og IMDI ut den nasjonale Mangfoldsprisen til norske bedrifter som tar i bruk innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Cafe Vintage fikk sølv i konkurransen for sitt arbeid med innvandrerkvinner med lave eller ingen kvalifikasjoner. Dette er en gruppe som i utgangspunktet har dårlige utsikter på arbeidsmarkedet. Faten skryter av den lille bedriften og ber meg se verdien av den innsatsen de gjør i en større sammenheng. Mange av innvandrerkvinnene som kommer i aktivitet, får trening i norsk og lærer et yrke, har store familier og omsorgsplikter. Gjennom deltakelse i programmene ved Cafe Vintage har over 30 av disse kvinnene fått jobb, «og flere kommer det til å bli» om jeg skal tro Faten. Sammen er vi enige om at cafeen leverer resultater det står respekt av.

En smak av fremtidens verden?

«Gjennom å realisere det flerkulturelle miljøet i kommunen som en viktig ressurs i arbeidslivet, oppnår vi bærekraftig verdiskaping, og økonomiske og menneskelige gevinster», sier Faten i det vi forlater Cafe Vintage, trasker en tur over til Gründeriet hvor hun har kontorplass. Der møter vi  daglig leder i Sandefjord Næringsforening, Ingebjørg Tollnes.  Hun gir uttrykk for at hun har stor tro på prosjektet og at det lokale næringslivet definitivt er med på laget. Det får meg til å tenke på prosjektets motto «Mangfold gir styrke» som signaliserer at ulike erfaringer, ulik kunnskap og ulike bakgrunner beriker, skaper kreativitet og bidrar til et romsligere samfunn. Ingen tvil om at de har satt mange gode krefter i sving i Sandefjord.

Takk til Faten for praten og et ekte ønske og stor tro på at innsatsen belønnes.

Bernhard Grønnevik