Foto: Regjeringen.no

Globale Sandefjord og FNs bærekraftsmål

I Globale Sandefjord bidrar FNs bærekraftsmål til å etablere et felles ståsted og overordnet rammeverk for målene og samarbeidet i prosjektet.

Tekst: Prosjektleder Faten Lubani

Mål 4. God utdanning

Globale Sandefjord skal i samarbeid med næringslivet, kommunen, fylkeskommunen og andre relevante aktører jobbe sammen for å utvikle læringsarenaer og kompetansehevende tiltak, slik at innvandrere bygger og videreutvikler kompetanse som trengs i arbeidslivet.

Mål 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Globale Sandefjord skal bidra til at næringslivet skaper flere arbeidsplasser og at flere kommer seg ut i arbeid. Deltagelse i arbeids- og samfunnslivet er gjennom flere forskningsrapporter fremhevet som den viktigste veien til god inkludering og velferd. Å få flere gjennom utdanning og i jobb gir gevinster for både enkeltindividet og styrker samfunnets sosiale og økonomiske bærekraft. Det skapes positive ringvirkninger ved at flest mulig innvandrere kommer i arbeid. Det blir lettere for de å delta i andre deler av samfunnslivet, fordi arbeidsinkludering er grunnlaget for blant annet læring og nettverksbygging.

Mål 17. Samarbeid for å nå målene

I Sandefjord kommune jobbes det med inkludering av innvandrere på ulike nivåer og av mange forskjellige aktører innenfor blant annet kommunen, NAV, frivilligheten og næringslivet. Arbeidet med inkludering av innvandrere i samfunnet og arbeidsliv er per i dag fragmentert. Det er et behov for en koordinert og samordnet innsats for å sette arbeidet i system og videreutvikle en helhetlig og bærekraftig tilnærming i arbeidet med inkludering av borgere med innvandrerbakgrunn. Globale Sandefjord skal legge til rette for tverrfaglig og tverrsektorielt samhandling mellom ulike samarbeidspartnere med sikte på å mobilisere og dele kunnskap for å bidra til å realisere Sandefjords flerkulturelle miljø som en viktig ressurs inn i arbeidslivet.