Vi skal være hele byens lag!

Av daglig leder Espen Bugge og Globale Sandefjord

Jeg har levd et langt og innholdsrikt fotballiv. På veien har jeg lært og erfart hva som er mulig når man lykkes med å skape gode relasjoner mellom mennesker med ulike egenskaper, med hver sine styrker og svakheter. Det er alt annet enn tilfeldig at verdens beste fotballag er både multikulturelle og satt sammen av høyst ulike typer. De beste lagene er utstillingsvinduer for verdien av mangfold. Den lærdommen har jeg tatt med meg til jobben som daglig leder i Sandefjord fotball (SF).

Reisen har gjort meg trygg på at det er lurt å være en åpen og engasjert brobygger mellom mennesker med ulik bakgrunn, ulike egenskaper og ulike personligheter. Jeg sverger til en flat organisasjonskultur fordi jeg er sikker på at det gir best utvikling både for meg selv og folka jeg jobber med.

Fotballen binder folk sammen

Fotballspråket er universelt, forbildene er mange og kommer fra hele verden. Det er fascinerende å se hvordan mennesker kommuniserer og skaper relasjoner gjennom fotballen. Den fungerer som et kommunikasjonsmiddel, et slags «verdensspråk» som binder sammen mennesker på tvers av kulturer og bakgrunn.

Å skape tilhørighet er en nøkkel til suksess for oss i Sandefjord Fotball. Vi er en stor familie hvor hver enkelt er del av noe større. Vi lever tett på hverandre, ofte over lang tid, og etablerer nære og dype vennskapsbånd. Vår historie, vår kultur og våre supportere minner oss på hvem vi er og hva vi betyr.

Kompetanse- mer enn CV

Det er viktig å skape flere gode fotballspillere fra lokalområdet, noe som krever systematisk spillerutvikling, kompetanseheving av trenere og at forholdene legges til rette slik at spillerne trives. Skal vi lykkes må vi gi mennesker muligheter og legge til rette slik at de kan få ut sitt potensiale. Det krever at vi har fokus på gode sosiale ferdigheter og hvordan vi forvalter disse i praksis. Et team som lykkes kjennetegnes av evnen og bevisstheten til å;

  • etterleve de kjørereglene som gjelder, både på og utenfor banen
  • respektere hverandres annerledeshet og bygge hverandre opp
  • ta ansvar både for egen og kollegaens utvikling og trivsel i felleskapet

Sette ord på taus kunnskap

Gjennom fotballen bygges verdifull kompetanse med stor overføringsverdi til andre deler av arbeidslivet. At spillerne gjennom karrieren gjør mange bytter av lag, noe det er mange grunner til, gjør at de lærer å tilpasse seg og mestre nye kontekster. I sum har spillerne i klubben mye taus kunnskap som vi er opptatt av å identifisere, videreutvikle og synliggjøre. Dette er grunn muren i vår mangfoldkompetanse – og en nødvendighet om vi skal innfri ambisjonen om å være en inkluderende og mangfoldig klubb.

Inkluderingsarbeid krever trening og bevisstgjøring  

I Sandefjord fotball utvikler vi en kultur hvor åpenhet, respekt og ydmykhet er i fokus. Vi er tydelige på at ledere har et ekstra ansvar for å gå foran som gode rollemodeller og for å legge til rette for inkluderende rammer for spillerne, for klubben og for lokalmiljøet.

Sandefjord fotball inkluderer gjennom å skape idretts- og aktivitetsglede for mennesker i ulike situasjoner. Vi har eget gatelag og samarbeider med ulike frivillige organisasjoner, vi er nylig blitt en globale ambassadør – et samarbeid med Globale Sandefjord som sikre at vi jobber strategisk med inkludering og mangfold.

Å møte ubevisste holdninger med kunnskap

Vi jobber kontinuerlig med å bevisstgjøre hverandre om ubevisste holdninger både på og utenfor banen. Vi støtter kampanjen Stopp Rasismen sammen med resten av Norsk Toppfotball. Kampanjen har som formål å få bukt med rasisme og annen diskriminering på norske fotballarenaer. Et viktig steg i vårt holdningsskapende arbeid er å erkjenne at dårlige holdninger finnes på alle nivåer i samfunnet.

Fotball er en viktig felleskapsarena

Sandefjord fotball må speile Sandefjord by. For at våre spillere skal trives utenfor banen, er tilhørigheten til lokalsamfunnet avgjørende. Skal vi lykkes må vi sørge for at hele Sandefjord tar eierskap til klubben. Sammen skal vi skape en identitet som er sterk, og bygge en kultur rundt Sandefjord fotball som rommer alle. Vi trenger deg!