oasdn

Sandefjord kommune

Sandefjord har 64.000 innbyggere og er en kommune med stor befolkningsvekst og spennende utviklingsmuligheter.

Logo til Sandefjord kommune

Tekst: Næringslivskoordinator i Sandefjord kommune, Anne Grethe Bakken

Sandefjord Kommune har vedtatt en handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold. Hovedmål for dette arbeidet er at: 

#1: Alle medarbeidere i Sandefjord kommune skal ha samme betingelser og like muligheter 

#2: Det skal være nulltoleranse mot mobbing, trakassering og diskriminering 

#3: Ledere skal ha fokus på likestilling, inkludering og mangfold 

Sandefjord kommune har 5.500 ansatte. Kommunen driver en bevisst rekruttering slik at medarbeiderne skal speile befolkningen. Målet er at dette skal bedre kvaliteten på kommunens tjenester. Sandefjord kommune betrakter mangfold som en ressurs, og skal være en inkluderende virksomhet. 

Kommunen jobber med å tilrettelegge for næringslivet. Innen sosialt entreprenørskap skal Sandefjord være en foregangskommune. I tillegg til egen tilskuddsordning for sosiale entreprenører, støtter kommunen klyngenettverket Sosenteriet.

Sandefjord Kommune har også etablert FellesForum som er en dialogbasert arena mellom folkevalgte, administrativ ledelse og innbyggere med innvandrerbakgrunn – målet er å styrke og forbedre inkludering i Sandefjord.

Ved å delta i Globale Sandefjord, vil Sandefjord kommune legge til rette for at flere med innvandrerbakgrunn får ordinært arbeid. Det vil igjen bidra til et rikere lokalsamfunn.  

I linken her kan du lese mer om Sandefjord kommune og FellesForum: 

https://www.sandefjord.kommune.no/  og https://www.sandefjord.kommune.no/fellesforum